Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Đêm trăng nhớ em một người không còn thương tôi.