Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn