Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Ký sự ngắn thời bệnh dịch, mình mong dịch bệnh sớm kết thúc.