Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Ngôi nhà có lớn hay không không quan trọng, quan trọng là trông ngôi nhà đó có tình yêu thương hay không.