Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Hà Nội về đêm thật đẹp