Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Những góc xanh của ngôi nhà thân yêu