Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Ước mơ và hi vọng, hãy cùng nhau căng buồm thật to vượt sóng lớn ra khơi nào.