Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
1 góc Đà Lạt chiều hoàng hôn...