Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Khi màn đêm buông xuống khu phố nhỏ tôi sống. Một vẻ đẹp thật thơ mộng.