Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Dalat ngày ... tháng 3 năm 2021, đi kiếm những khoảng không trong lành và an yên