Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Hòn ngọc viễn đông về đêm.