Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Những địa điểm quen thuộc tôi thường xuyên đến trong năm 2020 vừa qua.