Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Ảnh mưa về đêm.......