Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Tại sao nó được vậy nhỉ. Chắc là do duyên số.