Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Hoàng Hôn bên Tây Hồ