Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Cuối tuần tìm góc sân vườn chill vài chai cùng hội bạn thì còn gì bằng 😚