Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Tôi đã sử dụng camera của dòng điện thoại này quả thật rất tốt...hiệu ứng có thể chỉnh không thua gì 1 chiếc loptop...❤️❤️❤️