Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Sóng gió hay tĩnh lặng