Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Kem khói. Tại sao không 🤣🤣🤣