Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Chỉ là thấy ảnh thì trong lòng lại xao động