Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Chúng ta đều là những đứa trẻ cô đơn, phải tự đi tìm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống , mà chúng ta đâu biết rằng thời gian không đợi một ai cả 😥😥