Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Màn đêm lung linh đa sắc màu vì có Mi chạm được.