Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Thành phố bên sông thật sinh động.