Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Vẻ đẹp của đất nước được ghi lại bởi Mi