Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Một chút thiên nhiên cho nhà thêm xanh tươi gần gũi