Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
chậu cây từ người thương tặng